شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

خط مشی کیفیت


مديريت کارخانه آسیا ابزار دقیق به عنوان يك مجتمع صنعتی مصمم است با ياري خداوند متعال و با تكيه بر مساعي و همت كاركنان پر تلاش خود نسبت به طراحي و استقرار يك سيستم مديريت ايمني و بهداشت حرفه اي اقدام نمايد تا ضمن ارتقاء فرهنگ ايمني، به الگوي مناسبي جهت حفظ بهداشت شغلي كاركنان و كاهش ريسك در كليه فعاليتهای موجود دست پيدا كند. لذا در اين راستا و به منظور نيل به اهداف مذكور و بر اساس سري استانداردOHSAS 18001:2007 خود را متعهد به موارد ذيل مي داند:
• تلاش مستمر در زمينه كاهش خطرات و زيانهای ناشی از حوادث و ميزان ريسكهای ناشی از فعاليتهای شركت و ايجاد محيط كاری مطلوب و ايمن سازي آن.
• بهبود مستمر سيستم مديريت ايمنی و بهداشت حرفه ای بمنظور ارتقاء عملكرد شركت.
• رعايت الزامات قانونی و مقررات ايمنی و بهداشت حرفه ای در كليه حوزه های فعاليت شركت.
• ملزم ساختن پيمانكاران و تامين كنندگان كالا نسبت به رعايت مسائل ايمنی ـ بهداشتی در ارتباط با محصولات و خدمات.
• ايجاد انگيزه و اطمينان كاری در ميان كاركنان با ارتقاء سطح فرهنگ ايمنی و مشاركت عمومی.
• ارتقاء سطح دانش و آگاهی كاركنان از طريق اجرای آموزشهای مستمر.
• تعريف و بازنگری اهداف و برنامه های ايمنی و بهداشت حرفه ای جهت نيل به بهبود مستمر.