شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد پروژه
دپارتمان پروژه در این شرکت یک سیستم مدیریتی ماتریسی قوی استوار است. بر اساس مدیریت پروژه ماتریس، هر پروژه در داخل دپارتمان های مختلف صورت می گیرد. تیم پروژه، شامل مدیر پروژه و مهندسان پروژه برای اجرای تمام وقت آن شکل می گیرد. بعد از تنفیذ پروژه ، یک گروه پروژه از پرسنل مجرب برای مدیریت و انجام امور مربوط به پروژه، تضمین کیفیت، بازرگانی، بازرسی، ساخت، کنترل هزینه و زمانبندی و مواد اولیه شکل می گیرد. بنابراین، گروه پروژه از تیم پروژه و مهندسان ارشد از دپارتمان های فنی شکل می گیرد. آرایش گروه پروژه در حالت کلی براساس نیازهای پروژه است.