شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد برنامه ریزی و کنترل پروژه
گروه برنامه ریزی متشکل از پروسه هایی است که وظیفه ی ترسیم حوزه کلی مسئولیت ها و برنامه ها، نعریف اهداف وشناسایی راه های دستیابی به این اهداف را شکل می دهد. نحوه مدیریت وراهبری پروژه در واقع خروجی حوزه مسئولیت این گروه است که حوزه، زمان، هزینه ها، کیفیت، ارتباطات، ریسک و بازرگانی یک پروژه را به تفکیک مورد بررسی قرار می دهد. در حالت کلی، یک گروه برنامه ریزی و کنترل پروژه از مولفه های زیر تشکیل می گردد:
    تعریف اهداف پروژه
  •     تعریف محدودیت های فیزیکی، زمانی و مالی
  •     جمع آوری اطلاعات
  •     ایجاد و بررسی راه حل های مختلف
  •     انتخاب بهترین راه حل
  •     ارزیابی اهداف
  •     دستیابی و گسترش نتایج
دپارتمان برنامه ریزی و کنترل پروژه همواره در تلاش بوده است تا به نحو احسن از تجربه و دانش متخصصان خود و هم چنین نرم افزارهای مربوطه در جهت انجام وظایف خود بهره جوید.