شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com
واحد آموزش و منابع انسانی
هدف اصلی مرکز آموزش تقویت فنی و مهندسی متخصصان برای اجرای پروژه ها با افزایش دانش، مهارت و انتقال آنها است. این شرکت به خوبی می داند که بازدهی یک سازمان به سیاست مدیریت منابع انسانی آن وابسته است و معتقد است که نیروی انسانی یک شرکت با ارزش ترین سرمایه آن شرکت است. بنابراین، با پیروی از این سیاست ، همواره سعی در جلب رضایت کارکنان خود دارد.
برنامه توسعه بر گسترش و تقویت پتانسیل کاری کارکنانش بناشده است.