شرکت آسیا ابزار دقیق

  • English (English)
آدرس کارخانه :کرج -مهر شهر - منطقه ویژه اقتصادی پیام -مجتمع صنعتی آسیا ابزار دقیق
تلفن :9-34921581-9826+       ایمیل : info@asiainstrumentsltd.com

Analyzer Houseدر تمامی فرایند های موجود در سیستم پالایشگاهی، پتروشیمی و نیروگاهی، کنترل و مانیتورینگ فرآیند (Process Control & Monitoring) بدون سیستم های آنالیزر ترکیبات شیمیایی امکان پذیر نمی باشد. همواره کنترل فرایند، بهبود کیفیت فرآورده، حفظ محیط زیست و ایمنی فرایندها با سیستم های آنالایزر بدست می آیند. سیستم های آنالایزر نمونه های گازی فرایندی با استفاده از روش های متداول و متنوعی چون گاز کروماتوگرافی، اسپکتروفوتومتری و سیستم های آنالایزر مایع عمدتا به روش های ولتامتریک و آمپرومتریک در مهمترین پروژه های انرژی کشور صورت پذیرفته اند. شرکت آسیا ابزار دقیق، ارایه دهنده سیستم های کامل آنالیز گاز شامل تجهیزات نمونه برداری، فیلترها، سیلندرهای کالیبراسیون و آنالایزرهای صنعتی می باشد. این تجهیزات برای اندازه گیری خلوص و مانیتورینگ انواع گازها از جمله SO2, CO2, H2S، CO، H2، CnHm ، O2، Nox و نقطه شبنم ارایه می شود که در پروسه تولید و اندازه گیری گازهای آلاینده محیط زیست، اهمیت زیادی دارند.
طراحی سیستم های سمپلینگ و انتخاب تجهیزات آنالایزر مناسب ، ساخت سیستم و نظارت بر نصب و راه اندازی تماماً توسط مهندسین این مجموعه انجام می پذیرد .